หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 รายละเอียดการโอนเงินสนับสนุนการสงเคราะห์คนชรา งวดที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2552  [ 18 ก.ค. 2552 ]  
 รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 6  [ 18 ก.ค. 2552 ]  
อน 0037.3/ว 8140 การประเมินผลโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 ก.ค. 2552 ]  
ที่ อน 0037.3/ว 8140 การประเมินผลโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  [ 2 ก.ค. 2552 ]  
ที่ อน 0037.3/ว 8072 ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมสถานที่  [ 1 ก.ค. 2552 ]  
 มติที่ประชุม ก.ท.จ.ครั้งที่ 6.52 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  [ 19 มิ.ย. 2552 ]  
  การดำเนินการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 7154) สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 15 มิ.ย. 2552 ]  
 การดำเนินการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 7154)  [ 15 มิ.ย. 2552 ]  
 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 7153) สิ่งที่ส่  [ 15 มิ.ย. 2552 ]  
 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 7153)  [ 15 มิ.ย. 2552 ]  
 การดำเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา” (อน 0037.3/ว 7043 ลว 12 มิ.ย.52)  [ 15 มิ.ย. 2552 ]  
 แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล  [ 9 มิ.ย. 2552 ]  
 กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน  [ 9 มิ.ย. 2552 ]  
อน 0037.5/1676  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25  [ 5 มิ.ย. 2552 ]  
อน 0037.3/ว 1612 โครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (การปลูกหญ้าแฝก)  [ 27 พ.ค. 2552 ]  
อน 0037.3/ว 1644 การดำเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา”  [ 27 พ.ค. 2552 ]  
อน 0037.3/ว 1577  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะ (Public Function) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 พ.ค. 2552 ]  
 เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 4  [ 21 พ.ค. 2552 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 10
   
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716