หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
 


นายมานพ เชื้ออภัย
ประธานสภา อบต.น้ำรอบ
 


นายไพรบูรณ์ สิงห์ขวา
รองประธานสภา อบต.น้ำรอบ


นางลำไพ ปะวันตา
เลขานุการสภา อบต.น้ำรอบ
 
 


นายสมศักดิ์ วอเพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสุพัฒน์ เจนดง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายอนันต์ กางกรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางนงเยาว์ ลือหาญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายชาติ สิงห์สุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางสาวรุ่งราตรี สนพะเดิม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางกัญญารัตน์ จันพยับ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายณรงศักดิ์ ชูประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายวิชิต นุ่มภักดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายทวิช จ่าแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายชำนาญ ปากเกล็ด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นางสาวศศินันท์ พูลพิพัฒน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716