หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
 


นางอรษา สุขเสถียร
ประธานสภา อบต.น้ำรอบ
โทร : 089-9075440
 


นายดำรงศักดิ์ ชูประเสริฐ
รองประธานสภา อบต.น้ำรอบ
โทร : 089-5629932


จ่าเอกบรรจง ชาติพันธ์จันทร์
เลขานุการสภา อบต.น้ำรอบ
โทร : 091-3458318
 
 


นายวีระพันธุ์ บุญศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 086-1207669


นางฉันทนา จารวิเศษ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
โทร : 093-7514910


นายมณี ปินะถา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
โทร : 063-1045748


นางระพีพรรณ เสวกพงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
โทร : 089-9594138


นางอรษา สุขเสถียร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17
โทร : 089-9075440


นายอำนาจ บุญวัติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18
โทร : 086-2160754


นายประยุทธ วรอินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19
โทร : 080-6873077
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716