หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 


กลุ่มตีมีดบ้านหนองม่วง หมู่ 11
 
โครงการอุดหนุนอาชีพตำบลน้ำรอบ ประจำปีงบประมาณ 2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการอุดหนุนอาชีพกลุ่มตีมีดบ้านหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565
บริบท ส่งเสริมอาชีพกลุ่มตีมีดบ้านหนองม่วง
1. หลักการและเหตุผล
มีดถือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน ใช้พกพาเป็นอาวุธป้องกันตัวมาแต่สมัยโบราณ มีหลายรูปแบบทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นำไปใช้ประโยชน์ทั้งใช้ตัด สับ ถาง โค่น ตัดต้นไม้ในไร่ สวน นา ทำการเกษตร      แต่ด้วยกระบวนการผลิตทำมีดกว่าจะได้มาแต่ละเล่มนั้น ค่อนข้างยาก ใช้เวลานานและค่อนข้างเสี่ยงกับเปลวไฟที่ร้อนอยู่หน้าเตาขณะทำมีดและต้องตีเหล็กที่ร้อนๆ ให้ขึ้นเป็นรูปร่างที่ต้องการ ต้องใช้ความอดทนสู้ ทำให้มีช่างตีมีดแบบโบราณหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันลดน้อยลง ทำให้กลุ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญในรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สินค้า OTOP และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จึงจัดทำโครงการอาชีพกลุ่มตีมีดบ้านหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สู่ลูกหลานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สินค้า OTOP
2.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุนชน
3. เป้าหมาย    
เด็กและเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ตำบลน้ำรอบ จำนวน 20 คน
4. วิธีดำเนินงาน
4.1 เขียนโครงการ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
4.2 ประชุม วางแผน และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ
4.3 ดำเนินการตามโครงการ
4.4 รายงานผลการดำเนิน
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565)
6. งบประมาณ  จากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  จำนวน  10,000.-  บาท
7. สถานที่ดำเนินการ
ที่ทำการกลุ่มตีมีดบ้านหนองม่วง เลขที่  49/3 หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำรอบ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
8.2 ชุนชนมีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น
8.3 มีแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชนตำบลน้ำรอบ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
     กลุ่มตีมีดบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำรอบ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 15.36 น. โดย คุณ เมธาพร คงคุ้ม

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716