หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
ประกาศ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 113  
 
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 113  
 
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 106  
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 104  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 112  
 
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 113  
 
ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 107  
 
ประกาศ นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนำ้รอบ ปลอดบุหรี่ [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 131  
 
  (1)     2      3      4   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716