หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2559 และ ฉบับที่3 พ.ศ.2561 [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่2 พ.ศ.2554 [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่2 พ.ศ.2549 [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่2 พ.ศ.2561 [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่4 พ.ศ.2561 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่3 พ.ศ.2559 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่7 พ.ศ.2562 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ.2552 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่3 พ.ศ.2561 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)  
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716