หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าง
ปลัด อบต.น้ำรอบ
นางสาวเมธาพร คงคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 064-0073329
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 
นายศักดิ์ชัย ศรีอินทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091-2929885
นายปวิช ไม้สนธิ์
นักพัฒนาชุมชนชก.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 090-1490265
นางสาวประจวบ อุปนุช
นักทรัพยากรบุคคล ชก.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 093-1306392