หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางกมลพร ชาญถิ่นคง
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ


นางกมลพร ชาญถิ่นคง
รองปลัด อบต.น้ำรอบ
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวประจวบ อุปนุช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นายศักดิ์ชัย ศรีอินทร์
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายปวิช ไม้สนธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวนิชานาถ ทาเป๊ก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ