หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
 


นางกมลพร ชาญถิ่นคง
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ


นางกมลพร ชาญถิ่นคง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
 
สำนักปลัด
 


นางสาวประจวบ อุปนุช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวประจวบ อุปนุช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนิลินพรรณ พุ่มกล่อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายปวิช ไม้สนธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวแรมจันทร์ ปัญญาศรี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายเจษฎา กสิการ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุภาวดี คณฑา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-9