หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
 


จ่าเอกบรรจง ชาติพันธ์จันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
 
กองคลัง
 


นายศักดิ์ชัย ศรีอินทร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นายศักดิ์ชัย ศรีอินทร์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางบัณฑิตา จันทร์ทิพย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวระพีพันธ์ นารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวเบ็ญจา ขยันเขตกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716