หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
 


จ่าเอกบรรจง ชาติพันธ์จันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
 
กองการศึกษาฯ
 


นางสาวประจวบ อุปนุช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา


นางสาวสุพิชา หัสแดง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางน้ำฝน เกษการณ์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาผาแรต


นางยุทธการ โอภา
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเจ๊กกวย


นางสมควร คงเมือง
ครููศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโกรกลึก


นางมลิวัลย์ เสวกพยัคฆ์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำรอบ


นางสาวอำไพ เจริญศักดิ์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองม่วง
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716