หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรอบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
 
 
 
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค
   
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   
การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาด้านไฟฟ้า และแสงสว่าง
 
 
 
 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
   
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรปลอดภัย
 
 
 
 
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน
   
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
   
ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
   
การพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์
 
 
 
 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   
การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
   
การส่งเสริม และจัดการศึกษาในท้องถิ่น
   
การส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
การพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
การพัฒนาส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
   
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
   
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 

เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716